خدمات گردشگری

ارائه انواع تورهای گردشگری درون شهری بر اساس برنامه درمانی بیمار و طبق دستور پزشک معالج