سفر به منظور مقاصد درمانی از چه کشورهایی به ایران مقدور می باشد؟

سفر به منظور مقاصد درمانی از چه کشورهایی به ایران مقدور می باشد؟

بطور کلی هر کشوری که طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران حق ورود به این خاک را داشته باشند می توانند به ایران سفر کنند، به استثناء رژیم صهیونیستی اسرائیل