کلیه و مجاری ادراری

بیش از ده ها بیماری مربوط به کلیه و مجاری ادراری وجود دارند که برخی از آنها شامل موارد زیر می باشند : 


اپیسپادیاس
گلدینگ برد
بیماری پیرونی
بیماری کلیه پلی کیستیک
پتوز کلیه
پروستاتکتومی
پیوری
تکرر ادرار
چکمیزک
خون ادراری
سوزش ادرار
سرطان پروستات
سنگ مثانه
سنگ سازی ادراری
فتق راست روده
فتق میزراه
قولنج کلیوی
کلیه نعل اسبی
کم ادراری
مثانه نوروژیک
نشانگان هماچوری درد کمر
هایپرپلازی خوش خیم پروستات
هماتوسل
هیپوسپادیاس
هیدروسل